Obchodní podmínky

 

I.Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje pneumatik a v oblasti poskytování služeb (kompletace nebo přezutí pneumatik v servisu, doprava zboží), tj. mezi společností Ing.Zdeněk Krauskopf-Pneuservis Kbely (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“), (společně také jen jako „smluvní strany“).

 

Kupující podpisem rámcové kupní smlouvy nebo podáním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky nebo podpisem rámcové kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi dostatečně seznámit.

 

Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Rámcová kupní smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

II.Prodávající

Prodávajícím je společnost Ing.Zdeněk Krauskopf-Pneuservis Kbely, IČO: 42526892, DIČ: CZ5612060641, se sídlem Slancova 1259/8, Praha 8,18200,zabývající se prodejem pneumatik („zboží“) a poskytováním výše uvedených služeb kupujícím v provozovně na adrese Dětenická 60/2, Praha 9,19700 (dále jen „provozovna prodávajícího“) a dále prostřednictvím internetového obchodu www.ipneumatiky.cz (dále také jen „webové stránky prodávajícího nebo internetový portál prodávajícího nebo internetový obchod prodávajícího“).

 

III.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  

IV.Nabídka zboží

 

Nabízené zboží a služby jsou prodávajícím prezentovány formou katalogové nabídky na internetovém portálu prodávajícího www.ipneumatiky.cz nebo prostřednictvím telefonické nabídky prodávajícího při telefonické objednávce. Název a informace o zboží, a případné informace o službách jsou uvedeny u jednotlivých výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez upozornění kupujícího. Cena je uváděna včetně DPH u jednotlivých produktů. 

Informace o dostupnosti zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého produktu. Pokud je zboží skladem, je u něj uvedeno jeho množství na skladě v době objednávky a zboží je expedováno v nejkratší možné době. Tyto informace nejsou závazné, jsou aktualizovány  v nepravidelných intervalech.

 

V.Objednávka zboží a kupní smlouva

Objednávat zboží nebo služby je možné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího.

 Kupující vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem „vložit do košíku“ vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v Nákupním košíku.

 

Na základě objednávky zboží prodávající zpracuje informační email o přijetí objednávky, který zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. V případě, že objednávka kupujícího nebude způsobilá k přijetí prodávajícím pouze pro chybějící náležitosti, vyrozumí prodávající o této skutečnosti kupujícího s žádostí o zaslání řádné objednávky. Správnost objednávky je ze strany kupujícího potvrzena převzetím objednaného zboží.

 

Kupující může objednávku vytvořenou na internetu před jejím odesláním zkontrolovat a případně upravit. V případě změny objednávky, která již byla dříve přijata prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem přijetí změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.

 

Kupující, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem, tj. např. výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba z tohoto jednání sama zavázána, pokud prodávající nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem o tomto překročení vědět. Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby společenskou smlouvou, stanovami, či jiným ujednáním nebo obdobným dokumentem nebo rozhodnutím orgánu právnické osoby není proti prodávajícímu účinné, i když byla zveřejněna.

 

Prodávající může jednostranně zrušit objednávku kupujícího v případě, že objednané plnění (zboží) se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou je prodávajícímu od dodavatelů zboží dodáváno, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době přijetí objednávky. Prodávající je povinen před zrušením objednávky o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající bez dalšího zrušit objednávku.

 

VI.Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednaného zboží kupujícímu.

 

VII.Cena zboží a platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího dle typu objednávky ke dni přijetí objednávky prodávajícím. Příslušný ceník prodávajícího je uveden na webovém portálu prodávajícího a v provozovně prodávajícího. Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je celková cena včetně daní a poplatků uvedena v Nákupním košíku.

 

V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího si kupující zvolí konkrétní způsob úhrady zboží v Nákupním košíku.

 

Cenu zboží je možné uhradit:

-          hotově (v provozovně prodávajícího nebo v případě doručení zboží přímo prodávajícím oproti vydání příjmového dokladu)

-          bankovním převodem na základě faktury (pouze na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, s prodávajícím je možno dále po uzavření předmětné rámcové kupní smlouvy dohodnout nastavení kreditlimitů a konkrétních splatností faktur). Ohledně nastavení kreditlimitů a splatností může kupující požádat konkrétního obchodního zástupce, jejichž kontakty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

 

Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, pokud by faktura nesplňovala uvedené náležitosti, je povinen kupující uplatnit své výhrady u prodávajícího písemně nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení faktury. Pokud tak neučiní, popř. fakturu uhradí, uznává oprávněnost fakturované částky. V případě oprávněně vznesených výhrad se původní splatnost faktury zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení nové, resp. opravené faktury.

 

V případě, že bude faktura hrazena ze zahraničí, zavazuje se kupující uhradit poplatky spojené se zahraniční platbou (poplatky bance hradí příkazce), v opačném případě budou kupujícímu vyúčtovány v následující faktuře mezi výdaji spojenými s dalším objednaným zbožím.

 

V případě, že platba za zboží je prováděna bankovním převodem dle vystavené faktury s dohodnutou lhůtou splatnosti a kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny dle vystavené faktury, je povinen prodávajícímu uhradit úrok z prodlení dle ust. § 1970 občanského zákoníku, v platném znění, ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky. Na tento úrok z prodlení, resp. pohledávku ve formě zkapitalizovaného úroku z prodlení, vystaví prodávající tzv. penalizační fakturu. Povinností kupujícího je takovou fakturu převzít a provést její úhradu ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. 

 

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží dle vystavené faktury prodávajícím, je kupující oprávněn provádět platby za nové dodávky zboží pouze hotově nebo na dobírku dle výše uvedených ustanovení VOP, a to až do doby uhrazení všech dlužných částek.

 

Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky zboží kupujícímu v případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží či její části dle vystavené faktury prodávajícím, a to až do doby uhrazení všech dlužných částek.

 

V případě zvýšení cen zboží se nové podmínky (ceny) nevztahují na objednávky již přijaté prodávajícím. V případě snížení cen vstoupí tyto změny v účinnost ke dni zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, obvykle do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací doba delší. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací dobu, a to v závislosti na dodací době jeho dodavatelů s tím, že je prodávající povinen od kupujícího vyžadovat souhlas s prodloužením dodací lhůty. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo jednostranně zrušit (neakceptovat) objednávku kupujícího, v případě, že nebude zboží od jeho dodavatelů vůbec dostupné.

 

Přesnější informace o dostupnosti zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů v internetovém obchodě prodávajícího. U zboží, které má prodávající skladem, se obvyklá doba přepravy ze skladu prodávajícího ke kupujícímu řídí Harmonogramem doručování uvedeným na webových stránkách prodávajícího. O možnosti odběru zboží bude kupující informován emailem nebo telefonicky.

 Místo odběru (předání) zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího - osobní odběr kupujícím v provozovně prodávajícího

 

Zboží přechází do vlastnictví kupujícího po zaplacení celé částky kupní ceny za zboží, jinak je považováno za majetek prodávajícího.

 

IX.Závěrečná ustanovení 

Budou-li v souvislosti s objednávkou kupujícího či (rámcovou) kupní smlouvou prodávajícím odesílány emailem jakékoliv písemnosti, budou prodávajícím posílány na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce. V případě změny takto sdělené emailové adresy je kupující povinen tuto změnu prodávajícímu neprodleně nahlásit. V případě, že nebude kupující schopen z jakéhokoliv technického důvodu přijímat emaily odeslané prodávajícím, aniž by prodávající obdržel hlášení o chybě či nedoručení emailu, považuje se za den doručení den, ve kterém byl prodávajícím email kupujícímu odeslán.

 

Všechny spory vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z titulu objednávek, kupní smlouvy či rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. V případě, že bude spor mezi prodávajícím a kupujícím řešen v rámci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, obě smluvní strany výslovně souhlasí s konáním urychleného řízení do dvou měsíců ve smyslu příslušných ustanovení jeho řádu (ke dni účinnosti těchto VOP dle ust. § 30  Řádu rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění). 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.10.2017. Prodávající je oprávněn změnit VOP nebo do VOP doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde o působnost a platnost VOP, rozsah změn VOP a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání kupujícího, jednání prodávajícího, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, pravidla pro realizaci změn ceníku prodávajícího a reklamačního řádu, dále dodací podmínky, komunikaci a doručování. Prodávající je oprávněn VOP změnit nebo do VOP doplnit nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění. Prodávající zašle kupujícímu znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných všeobecných obchodních podmínek nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti takové novelizace na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Pokud kupující s navrženou novelizací VOP nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny (novelizace). Pokud kupující takto smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění VOP závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jako den nabytí platnosti nového znění VOP

 

 

V Praze dne 1.10.2017